Tag Archives: Soanjana. (Sanskrit): Sobhan jana. (Tamil): Murungai. (Telegu): Sajana.