ផលិតផលពិសេស

ថ្មីៈផលិតផលផ្ទះនិងសួន

សូមរីករាយជាមួយ

ទិញឥឡូវ

ស្វែងយល់ពីធម្មជាតិ

ព្រោះជីវិតល្អ

ទិញឥឡូវ

ផលិតផលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់ថ្មីបានមកដល់ហើយ

កុំទុកចោលដោយគ្មានអំណាចម្តងទៀត

ទិញឥឡូវ