Watch Vietnamese FREE TO AIR TV Channels in the USA and North America.

VTV4: Bây giờ quý vị có thể xem T.V Việt-Nam mỗi ngày qua hê. thống Vệ Tinh phát hành từ Việt-Nam. Chương Trình gồm có Tin Tức, học vấn, thể thao, âm nhạc, kịch ănh, cãi lương, hồ quãng, văn học Việt-Nam. v.v.. Hệ Thống Vệ Tinh Cho Quí Vị Xem Nhiều Đài. Hệ thống Vệ Tinh chúng tôi không phải chĩ xem được đài Việt-Nam không. Nhưng quí vị có thể xem nhiều đài Quốc Tế khác: Truyền hình Thái Lan, Lào, Đại Hàn, Trung Quốc, Đài Loan, Thổ Nhi Kỳ, và các đài ở Trung Đông. Hệ thống Vệ Tinh cũa chúng tôi còn giúp quí vị nghe nghững đài radio Việt-Nam và Quốc Tế.

M-1 Motorized Satellite System for Free To Air KU Band channels

https://www.sadoun.com/product/m-1-motorized-hdtv-fta-satellite-kit/M-1 Motorized Satellite System for Free To Air KU Band channels

https://www.sadoun.com/product/s-1-fta-satellite-system-1-room/Stationary Satellite System Free To Air

https://www.sadoun.com/product/geosatpro-hdvr3500-dvbs-s2-satellite-receiver-pvr-iptv-xbmc-wifi-media-player/Satellite Receiver GeosatPro HD

* DISCLAIMER:  We don’t claim or guarantee that the FREE TO AIR channels will remain free to air for any period of time. Some of these channels may go off the air at some point or become encrypted and new channels may show up. Dolby, Pro Logic, and Dolby Digital (AC3 ) is a trademark of Dolby Laboratories Licensing Corporation

Note: We don’t claim or guarantee that these channels will remain free for any period of time. Some of these channels may go off the air at some point or become encrypted and new channels may show up. We are not affiliated with or resell programming from any of the channels above. The list above reflects what is available to our knowledge. One of the best pages to check all available satellite channels and their frequencies is www.lyngsat.com

General Informational and Instructional Links: