ស្វែងយល់លាយសារធាតុចិញ្ចឹមA,B​ Mix Hydroponic Fertilizer

Hi everyone,this is a channel i created this chanal to make video sharing,farming, growing vegetables,other general crops to people around the wold,To educate them and to love them for cultivation and naturalization.
►Social Media Rean Dam👇
Facebook
https://web.facebook.com/reandam9
Instagram
:https://www.instagram.com/thaeffect/
✍ចុះឈ្មោះចូលរៀន វគ្គសិក្សា ”បច្ចេកទេសដាំបន្លែលេីទឹក Hydroponic”
💥បង់ត្រឹម50$ប៉ុណ្ណោះ​សម្រាប់២០នាក់ដំបូង។
មេរៀនឯកសារប្រកបដោយគុណភាព
គ្រប់ចំនុចនៃមេរៀននិមួយៗមានការពន្យល់ច្បាស់លាស់ងាយស្រួល់យល់
ចុចខាងក្រោមមេីលមាតិកានៃមេរៀនដែលត្រូវសិក្សា
☎ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានបន្ថែម
0968577765/0978577765
Telegram 0968577765
🏧អាចបង់ប្រាក់តាមរយៈគណនេយ្យខាងក្រោម
Acleda Bank : 0968577765 NY Ny Buntha
Wing Bank : 03668224 Ny Buntha
#1 ការដាំបន្លែលេីទឹកទំនេីបប្រេីប្រពន្ធ័NFT(hydroponic systems)
https://youtu.be/gag_UQI4ONA
មេរៀនទី២
2# រៀបប្រពន្ធ័ Hydroponic​ ដាំលេីបន្ទះស្នោនិងទុយោរាងត្រីកោណ​ /Hydroponic system design
https://youtu.be/b4Mzy3BCvM0
មេរៀនទី៣
3# លម្អិតការរៀបប្រពន្ធ័ស្តុកទឹក How to Create a Low-Cost Water Storage System
https://youtu.be/v9iVi855X1I
មេរៀនទី៤
4#ការចោះទុយោច្រេីនអោយងាយស្រួល និងបានលឿន​/Drill a pipe Hydroponic NFT
https://youtu.be/N-JMmY5VpIY
មេរៀនទី៥​
5# ការរៀបចំប្រពន្ធ័ថ្នាដាំបន្លែលេីទឹកលេីបន្ទះស្នោ​ Floating hydroponic vegetables cultivation
https://youtu.be/rxF2jdeWqKI
មេរៀនទី៦
6# ការរៀបចំប្រពន្ធ័ខាងក្រោមថ្នាលដាំ aquaponic hydroponic systems
https://youtu.be/AjaLaMCcSKs
មេរៀនទី៧
7#រៀបចំបន្ទះស្នោអោយមានគុណភាព Floating hydroponic vegetables cultivation
https://youtu.be/FiUaX-fJsDg
មេរៀនទី៨
8# ការរៀបចំចាក់ថ្មចូលរោងបន្លែ​ Hydroponic of Agriculture Technology
https://youtu.be/DM9Z5zB6DpA
មេរៀនទី៩
9#​ស្វែងយល់បន្ថែមការតប្រពន្ធ័ទុយោទឹកវិល water system for hydroponics
https://youtu.be/IEz-hbz-jLY
មេរៀនទី១០
10​# វាយតម្លៃការលូតលាស់ដំណាំ​ hydroponic of aquaculture system
https://youtu.be/UxRwJk4I–w

Subscribe to Channel:

This video by Rean Dam was liked: 6 times

If you like this video by Rean Dam, please support their CHANNEL by clicking on the SOURCE link below and Subscribe.

SOURCE

————————————–

Featuring Your Videos:

By featuring your videos on our blog, your videos will receive hundreds of views daily from our website visitors, you get a backlink to your channel for followers to subscribe to your channel. This is a win/win for SEO for both of us. If you would like your videos or channel highlighted and premiered on our blog for FREE, please contact us.

However, if you no longer want us to premier your channel, and want us to remove your video and not feature your channel anymore, please contact us.

Video Post Disclaimer:

The information contained in the multimedia content (“Video Content”) or post content in general, represents the views and opinions of the original creators of such Video Content or post, and does not necessarily represent the views or opinions of Sadoun.com. The mere appearance of Video Content or the post on the Site does not constitute an endorsement by Sadoun.com or its affiliates of such Video or Post Content. 

The Video Content or Post has been made available for informational and educational purposes only. Sadoun.com does not make any representation or warranties with respect to the accuracy, applicability, fitness, or completeness of the Video or Post Content. Sadoun.com does not warrant the performance, effectiveness or applicability of any sites listed or linked to in any Video Content or Post.

Affiliate Disclosure:

This post and description may also contain some affiliate links, which means that the post creator may receive a small commission at no extra cost to you if you click on some of the product links and decide to make a purchase. This channel is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com

Copyright Issue:

If you find any of your copyrighted material in this post or video, please contact us, so we can resolve the issue.

Sponsored Ads

All rights reserved by respective owners.

————————————–

Leave a Reply

Your email address will not be published.